FiZ Fisioterapia

AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

www.fizfisioterapia.es

I. INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI-CE) do 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, www.fizfisioterapia.es, (en diante, Sitio web) osténtaa: , provista de NIF: 53188774D e rexistrada en: cos seguintes datos rexistrais: , cuxo representante é: Adrián Figueiras Alonso, e cuxos datos de contacto son:

Dirección: Estrada de Vilaverde Nº6 Zamáns (Vigo) 36310

Teléfono de contacto: 671372463

Email de contacto: fiz.fisioterapia@gmail.com

II. TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

O obxecto das condicións: O Sitio web

O obxecto das presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) é regular o acceso e a utilización do Sitio web. Para os efectos das presentes Condicións entenderase como Sitio web: a aparencia externa dos interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nos interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que no seu caso ofreza aos Usuarios (en diante, Servizos).

FIZ Fisioterapia se reserva a facultade de modificar, en calquera momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración do Sitio web e dos Contidos e Servizos que nel puidesen estar incorporados. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento FIZ Fisioterapia poida interromper, desactivar e/o cancelar calquera destes elementos que se integran no Sitio web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio web polo Usuario ten carácter libre e, por regra xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que proporcionar unha contraprestación para poder gozar diso, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso que houber contratado o Usuario.

A utilización dalgún dos Contidos ou Servizos do Sitio web poderá facerse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario.

O Usuario

O acceso, a navegación e uso do Sitio web, así como polos espazos habilitados para interactuar entre os Usuarios, e o Usuario e FIZ Fisioterapia, como os comentarios e/o espazos de blogging, confire a condición de Usuario, polo que se aceptan, desde que se inicia a navegación polo Sitio web, todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario lelas cada vez que visite o Sitio web.

O Sitio web de FIZ Fisioterapia proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade para realizar un uso correcto do Sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:

Un uso da información, Contidos e/o Servizos e datos ofrecidos por FIZ Fisioterapia sen que sexa contrario ao disposto polas presentes Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do Sitio web.

A veracidade e licitud das informacións achegadas polo Usuario nos formularios estendidos por FIZ Fisioterapia para o acceso a certos Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio web. En todo caso, o Usuario notificará de forma inmediata a FIZ Fisioterapia acerca de calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a identificadores e/o contrasinais, co fin de proceder á súa inmediata cancelación.

En calquera caso, FIZ Fisioterapia non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogging ou de participación que poida haber.

O mero acceso a este Sitio web non supón establecer ningún tipo de relación de carácter comercial entre FIZ Fisioterapia e o Usuario.

Sempre no respecto da lexislación vixente, este Sitio web de FIZ Fisioterapia diríxese a todas as persoas, sen importar a súa idade, que poidan acceder e/o navegar polas páxinas do Sitio web.

O Sitio web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. FIZ Fisioterapia non asegura que o Sitio web cumpra con lexislacións doutros países, xa sexa total ou parcialmente. Se o Usuario reside ou ten o seu domiciliado noutro lugar e decide acceder e/o navegar no Sitio web farao baixo a súa propia responsabilidade, deberá asegurarse de que tal acceso e navegación cumpre coa lexislación local que lle é aplicable, non asumindo FIZ Fisioterapia responsabilidade algunha que se poida derivar do devandito acceso.

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

FIZ Fisioterapia non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio web, nin dos Contidos ou Servizos. FIZ Fisioterapia fará todo o posible polo bo funcionamento do Sitio web, con todo, non se responsabiliza nin garante que o acceso a este Sitio web non vaia a ser ininterrompido ou que estea libre de erro.

Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través deste Sitio web, estea libre de erro ou cause un dano ao sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso FIZ Fisioterapia será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso, navegación e o uso do Sitio web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus.

FIZ Fisioterapia tampouco se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste Sitio web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer.

IV. POLÍTICA DE ENLACES

FIZ Fisioterapia non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros os produtos e/o servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados.

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro, distinto, sitio web ao Sitio web de FIZ Fisioterapia deberá saber que:

Non se permite a reprodución —total ou parcialmente— de ningún dos Contidos e/o Servizos do Sitio web sen autorización expresa de FIZ Fisioterapia.

Non se permite tampouco ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio web de FIZ Fisioterapia, nin sobre os Contidos e/o Servizos do mesmo.

A excepción do hipervínculo, o sitio web no que se estableza devandito hiperenlace non conterá ningún elemento, deste Sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de FIZ Fisioterapia.

O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre FIZ Fisioterapia e o titular do sitio web desde o cal se realice, nin o coñecemento e aceptación de FIZ Fisioterapia dos contidos, servizos e/o actividades ofrecidos no devandito sitio web, e viceversa.

V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

FIZ Fisioterapia por si ou como parte cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio web, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso etc.)/ etc.). Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta ao dispor, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de FIZ Fisioterapia.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de FIZ Fisioterapia. Poderá visualizar os elementos do Sitio web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, exclusivamente, para o seu uso persoal. O Usuario, con todo, non poderá suprimir, alterar, ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio web.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que calquera dos Contidos do Sitio web supoña unha violación dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a FIZ Fisioterapia a través dos datos de contacto do apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.

VI. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

FIZ Fisioterapia se reserva a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio web e Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e FIZ Fisioterapia rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación coa interpretación e/o á aplicación destas Condicións as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria someténdose aos xuíces e tribunais que correspondan conforme a dereito.